صف دستشویی

 

سلام
هفتمین عصرانه نوآوری
ساعت 17:30 روز یکشنبه
بیست و دو شهریور در کافه آی تی

عصرانه نوآوری، فرصتی هفتگی است برای تمرین خلاقیت و ایده پردازی 

بهانه این نشست، صفحات 204 و 205 نسخه فارسی کتاب زیر است. 
Creative Confidence
ترجمه ای از این کتاب را انتشارت اریاناقلم منتشر کرده است.

ثبت نام: ارسال ایمیل به 
innovation@it-cafe.ir

به امید دیدار

1394-6-28
اخبار