از گندی که می زنیم ...

 

از گندی که می زنیم ...

سلام
پانزده شهریور؛ ششمین عصرانه نوآوری
ساعت 17:30؛ کافه آی تی

عصرانه نوآوری، فرصتی هفتگی است برای تمرین خلاقیت و ایده پردازی 

بهانه این نشست، صفحات 76 و 77 نسخه فارسی کتاب زیر است. 
Creative Confidence
ترجمه ای از این کتاب را انتشارت اریاناقلم منتشر کرده است.

ثبت نام: ارسال ایمیل به 
innovation@it-cafe.ir

به امید دیدار

1394-6-28
اخبار