شروع سومین چرخه پیش شتابدهی تریگ آپ

#کافه_آی‌تی میزبان سومین دوره پیش شتابدهی#تریگ_آپ

Pre-Trigup#3

تیم های پذیرفته شده در سومین چرخه شتابدهنده تریگ آپ از روز شنبه ۱۹فروردین-۱۴اردیبهشت جهت حضور در دوره پیش شتابدهی در#کافه_آی‌تی مستقرخواهند شد.

1396-1-19
اخبار